Cezai şart -İki sözleşmenin cezai şart alacağı kazandırmaması- Fesih ve temlik sözleşmesi

Cezai şart alacakları için takibe girişen alacaklı yüklenicilerin sulh ve ibra protokolüne bu icra takiplerini dahil etmediği ve TBK 131/1 ve 179/2 kapsamında cezai şart bedelini isteme haklarını saklı tuttukları- Hem fesih hem de temlik sözleşmesinde ayrı ayrı olmak üzere cezai şart düzenlemesine yer vermiş ise de; temlik sözleşmesinin, fesih sözleşmesine bağlı olarak, temlikin nasıl gerçekleştirileceğini düzenlemek amacıyla hazırlandığı ve her iki sözleşmede de arsa sahibinin asıl ediminin temliki gerçekleştirmek, yüklenici tarafın edimi de tapudaki şerhi kaldırmak olduğu- Yükümlülüklerin ihlali halinde, fesih sözleşmesi ve temlik sözleşmesinin taraflara ayrı ayrı cezai şart alacağı hakkı kazandırmayacağı-

 

“…B. İstinaf Sebepleri

1. Asıl davada davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; davalı tarafın fesih ve temlik sözleşmesinin inkar ederek bunların iptali için dava açtığını, yapılan yargılama sonucunda, davalı tarafın haksız bir şekilde tazminat bedelini ödemediğinin ortaya çıktığını, cezai şart alacağının sözleşmeye aykırılığın gerçekleştiği tarih itibariyle doğduğunu, cezai şart alacağının tahsili için sulh ve ibra prokotokolünden önce takip başlatıldığını, TBK’nın 131 inci maddesi hükmü uyarınca, bu takiple birlikte ifa anına kadar bildirim yapıldığının, diğer bir anlatımla cezai şart alacağının saklı tutulduğunun kabulü gerektiğini, cezai şartın taraflarca sulh ve ibra protokolü kapsamına alınmadığını ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir…”

Devamı için tıklayınız…