Vadeli USD hesabı- Zamanaşımı- TMSF- Devir- Tebligat

Banka nezdinde vadeli USD hesabının 10 yıllık zamanaşımına uğrayarak hesaptaki bedelin TMSF'ye devrolması için davacıya çıkarılan herhangi bir tebligatın olmadığı, dolayısıyla davalı bankanın davacıyı iadeli taahhütlü olarak usulüne uygun uyarmadığından davalı bankanın tarafın dosyaya borçlu olmadığına dair takibe itirazını doğrulayan somut bir delil sunmadığı bu sebeple benimsenen denetime elverişli bilirkişi raporu ve emsal mahiyette olan Yargıtay ilamına göre davanın kabulü gerektiği-

Uyuşmazlık, davacıya ait hesapta bulunan mevduatın zamanaşımı nedeniyle fona devredilmesi nedeniyle alacağın tahsili amacı ile girişilen takibe itirazın iptali istemine ilişkindir.

Devamı için tıklayınız…