Konkordato kararına itirazı- Kanun yolu-

Konkordato hakkında verilen karara karşı İİK 308/a maddesi uyarınca itiraz edenler kanun yoluna başvurabileceği- Sadece duruşma öncesi itiraz eden alacaklıların kararı kanun yoluna taşıyabileceklerini kabul etmenin hak arama özgürlüğü ile bağdaşmayacağı- İtiraz edenlerden kast edilenin konkordato toplantılarında veya iltihak süresi içinde olumsuz oy kullananlar olduğunun kabulü gerektiği-

"...Mahkemece, konkordato projesinin tasdikine karar verilmiştir.

Anılan karara karşı bir kısım alacaklılar vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi17. Hukuk Dairesince alacaklı . A.Ş. vekilinin istinaf başvurusunun oylamaya katılmaması nedeniyle istinaf yasa yoluna başvuru hakkı bulunmadığı gerekçesiyle diğer alacaklılar vekillerinin istinaf başvurularının ise konkordatonun tasdiki için gereken şartların oluştuğu gerekçesiyle esastan reddine karar verilmiştir...."

Devamı için lütfen tıklayın…