Beyaz ciro- Çekte rehin cirosu- Menfi tespit davası- Hamil bankanın "çekin, kredi müşterisinin borçlarının teminatı olarak alındığı" beyanı-

Çeklerde rehin cirosunun uygulanmasının mümkün olmadığı, böyle bir cironun yapılsa bile yok hükmünde olduğu- Çek metninde böyle bir ibare olmadığı için, davalı-bankanın cevap dilekçesinde "çeki kredi müşterisinin borçlarının teminatı olarak aldığı" şeklindeki beyanının, çekteki beyaz ciroyu rehin cirosu haline getirmeyeceği- Ciro, "temlik cirosu" olduğundan, TTK. mad. 687 uyarınca, keşideci ile lehtar arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan şahsi def'ilerin ciro yolu ile hamil olan davalı bankaya karşı ileri sürülebilmesi için hamilin çekin iktisabında bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olması gerektiği-